Behandlinger

Informasjon om forskjellige behandlingsformer.

Behandling ved kreft i bukspyttkjertelen

Eneste mulighet for helbredelse er kirurgisk fjerning av tumor. På grunn av det begrensede antall pasienter som er aktuelle for helbredende kirurgi, er det en tendens til, både internasjonalt og i Norge, at disse pasientene utredes og behandles ved et fåtalls kompetansesentre med tverrfaglige team.

I Norge brukes ikke stråle- og cellegiftbehandling rutinemessig før operasjon. I påvente av mer fullstendige resultater brukes slik behandling bare innenfor rammen av kontrollerte studier.

Kreft i bukspyttkjertelen har lenge blitt betraktet som en tumorform som er motstandsdyktig mot cellegift.

En rekke studier har de senere årene vist øket overlevelse og bedre livskvalitet av cellegiftbehandling.
.

Kirurgisk behandling ved kreft i bukspyttkjertel

Ved kreft i bukspyttkjertel der svulsten lar seg fjerne kirurgisk kan det være aktuelt å gjøre:

  • Whipples operasjon (pankreatikoduodenektomi) – kirurgisk fjerning av bukspyttkjertelens hodedel, tolvfingertarm, deler av galleveier, og ofte deler av magesekk.
  • Distal pankreasreseksjon – kirurgisk fjerning av bukspyttkjertelens kropp- og haledel.
  • Total pankreatektomi – kirurgisk fjerning av hele bukspyttkjertelen. Kun aktuelt i helt spesielle tilfeller.

Symptomlindrende avlastning av galleveier og/eller bukspyttkjertelgang kan gjøres med en endoskopisk anlagt stent/rørformet protese (ERCP-teknikk). Det dreier seg gjerne om plagsomme symptomer ved gulsott, på grunn av avklemming av gallegang fra svulst i bukspyttkjertel. Endoskopet blir ført ned gjennom spiserør og magesekk til tolvfingertarmen, hvor utmunningsstedet for galle- og bukspyttgang befinner seg.

Mindre svulster kan i noen tilfeller fjernes under ERCP. En elektrisk slynge føres inn gjennom endoskopet og fjerner vev i det aktuelle området (endoskopisk slyngereseksjon).

De fleste pasienter med kreft i bukspyttkjertelen rammes av stort vekttap og ikke sjelden underernæring. Tiden før operasjon kan brukes til å få ernæringstilskudd, for å bedre væske-, elektrolytt- og energibalansen. K-vitamin gis alltid før operasjon til pasienter med gulsott og forlenget blødningstid.

Medisinsk behandling ved kreft i bukspyttkjertel

Supplerende cellegiftbehandling

Supplerende behandling (adjuvant) ved kreft i bukspyttkjertel gis for å forebygge eller utsette tilbakefall etter kirurgi. For pasienter som er radikaloperert, og der det ikke foreligger tegn til spredning av sykdom, kan supplerende behandling vurderes.

Behandlingen består av 6 måneder med 5-FU i kombinasjon med kalsiumfolinat (nordisk FLv) som gis hver annen uke. Til sammen gis 13 kurer.

Pasientene bør være under 75 år og i rimelig god allmenntilstand (PS 0–1). Nordisk FLv er generelt et lite toksiskregime, men toksisiteten må kontinuerlig vurderes i behandlingsperioden da disse pasientene erfaringsmessig tolererer cellegiftbehandling dårlig.

Lindrende cellegiftbehandling

For lindrende behandling har 5-FU har vært standard behandling i randomiserte studier for utbredt sykdom. Fra slutten av 1990-tallet har gemcitabin vært førstelinjevalg for behandling av utbredt sykdom i en del land, blant annet USA og Tyskland.

I Norge benyttes kombinasjoner av 5FU sammen med oxaliplatin og irinotecan og gemcitabin med nab-paklitaxel. Virkningen av cellegiftbehandlingen vurderes med CT og klinisk av behandlende lege. Ved tumorvekst eller utalte bivirkninger bør cellegiftbehandlingen avbrytes.

Lindrende behandling
På diagnosetidspunktet har cirka 15% av pasientene en svulst som potensielt lar seg fjerne kirurgisk. For de øvrige 85% av pasientene er det derfor lindrende behandling som er aktuelt. I tillegg vil de aller fleste som blir operert få tilbakefall.

Aktuell symptomlindrende behandling:

  • Smertelindring med plexus cøliacus-nevrolyse
  • Deling av nerve (nervi splanchnici) som leder smerteimpulser fra bukspyttkjertelen (splanknikusreseksjon). Inngrepet har vist gode resultater umiddelbart, uten bivirkninger.
  • Strålebehandling – Ved omfattende spredning og smerter som er vanskelig å behandle, er det relativt godt dokumentert at utvendig (ekstern) strålebehandling gir smertelindring hos en del pasienter. Dessverre inntreffer ikke effekt før etter flere uker.
  • Behandling av forsnevring på grunn av svulster som klemmer på magesekk/tolvfingertarm.
  • Plagsomme symptomer ved gulsott behandles med galledrenasje.
    Lindrende cellegiftbehandling (gemcitabin) gis i utvalgte tilfeller til pasienter med utbredt sykdom.